Η πρόσβαση του κοινού σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα βάσει της Σύμβασης του Άαρχους, 2014, Ξάνθη

Σύμβασης του Άαρχους, 2014
Η σύμβαση του Άαρχους αποτελεί ένα πλέγμα δικαιωμάτων αναφορικά με επιμέρους ζητήματα, που εμπίπτουν στην αόριστη (αλλά πάντως ευρέως καθιερωμένη έννοια) του Δικαίου του Περιβάλλοντος προς τους πολίτες των Κρατών που την κύρωσαν. Στην παρούσα μονογραφία εξετάζεται ειδικότερα το ζήτημα της πρόσβασης του κοινού σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων εκ μέρους της Διοίκησης που αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα. Αντικείμενό της, όπως συνάγεται ακόμα και από τον τίτλο αυτής, είναι η καταγραφή του παρεχόμενου δικαιώματος, όπως εξειδικεύεται στα άρθρα 6, 7 και 8 της Σύμβασης του Άαρχους, η περιγραφή των “περιβαλλοντικών ζητημάτων”, στα οποία καλούνται να συμμετάσχουν οι πολίτες καθώς επίσης και ο τρόπος υλοποίησης του δικαιώματος, όπως έχει επιλέξει ο Έλληνας νομοθέτης να πραγματώνεται. Εξετάζεται ακόμα και διευκρινίζεται επικουρικά το πολύ σημαντικό κεφάλαιο της έκτασης του δικαιώματος των πολιτών, όσον αφορά τις προτεινόμενες πράξεις στα πλαίσια της Σύμβασης του Άαρχους εκ μέρους των θεσμικών οργάνων της Ελλάδος σε αντιδιαστολή με αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μονογραφία απετέλεσε τη μεταπτυχιακή εργασία του Δικηγόρου Ζήση Χ. Βουρουτζή και είναι διαθέσιμη κατόπιν παραγγελίας.