Το Δίκαιο των Αγροτικών Συνεταιρισμών σύμφωνα με τον Ν. 4384/2016, 2016, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Το Δίκαιο των Αγροτικών Συνεταιρισμών
Η παρούσα μονογραφία περιέχει την κατ’ άρθρο ανάλυση του Ν. 4384/2016, ο οποίο αποτελεί το νέο και αποκλειστικό νομοθετικό πλαίσιο των αγροτικών συνεταιρισμών, μετά την κατάργηση των Ν. 2810/2000 και 4015/2011. Ο νέος νόμος διακρίνεται από την αυτοτέλειά του σε σχέση με τον προϊσχύσαντα, ενώ επισφραγίζει την ανύψωση του συνεταιρισμού στην κατ’ εξοχή συλλογική μορφή υλοποίησης του άρθρου 12 του Συντάγματος στα πλαίσια της αγροτικής οικονομίας. Ωστόσο, το πνεύμα των ρυθμίσεων του Ν. 4384/2016 διακατέχεται από μία στροφή στην πραγμάτωση των σκοπών του συνεταιρισμού, ο οποίος πλέον αποκτά χαρακτηριστικά εμπορικών επιχειρήσεων: Η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου, η κατάρτιση επιχειρησιακού πλάνου σε βάθος τριετίας και η υποχρεωτική συνεταιριστική εκπαίδευση αποτελούν μερικές μόνο από τις καινοτομίες, οι οποίες καταδεικνύουν τη βούληση του νομοθέτη να αλλάξει τη συχνά εμπειρική αντιμετώπιση του φάσματος λειτουργίας του αγροτικού συνεταιρισμού από τα όργανα διοίκησής του. Το βιβλίο περιλαμβάνει την ανάλυση του νέου νόμου, με παραδείγματα, προτάσεις και αναφορές σε ζητήματα, τα οποία έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τα μέλη τους. Παράλληλα, ο νομικός αναγνώστης, μπορεί να βρει όλα εκείνα τα υποδείγματα, τα οποία θα τον βοηθήσουν ώστε να εναρμονίσει το καταστατικό του αγροτικού συνεταιρισμού με όλες τις νέες ρυθμίσεις στην εποχή του Ν. 4384/2016.