Το Δίκαιο των Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων, 2012, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Το Δίκαιο των Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων
Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει το σύνολο της νομοθεσίας, που αφορά τις συλλογικές αγροτικές οργανώσεις. Ειδικότερα περιγράφονται αναλυτικά οι διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και αφορούν το modus operandi των αγροτικών συνεταιρισμών. Επίσης περιέχεται ο Ν. 4015/2011, ο οποίος αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για τις συλλογικές αγροτικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου ενώ καθορίζεται και η οργάνωση της εποπτείας του κράτους. Σε συνδυασμό με τις σχετικές εγκυκλίους και υπουργικές αποφάσεις, το βιβλίο είναι δομημένο υπό το πρίσμα της πρακτικής εφαρμογής των περιεχομένων του από τον αναγνώστη, ο οποίος θα έρθει σε επαφή με αυτήν την ιδιαίτερη κατηγορία του Δημόσιου Δικαίου και θα αναζητήσει λύσεις που άπτονται των συλλογικών αγροτικών οργανώσεων. Παράλληλα, με τις αναφορές στη νομολογία, την αποσαφήνιση συγκεκριμένων θεμάτων, τα οποία έχει παρατηρηθεί ότι δημιούργησαν διφορούμενες προσεγγίσεις κατά την εφαρμογή τους από διάφορους αγροτικούς συνεταιρισμούς, την παράθεση της πλήρους κείμενης νομοθεσίας και τα υποδείγματα, το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει οδηγό τόσο για τον νομικό όσο και για κάθε εμπλεκόμενο στην αγροτική οικονομία αναγνώστη, οι οποίοι θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την προσαρμογή και την εύρυθμη λειτουργία του αγροτικού συνεταιρισμού εντός του νέου νομοθετικού και οικονομικού γίγνεσθαι.